Sintija Miķelsone

Juriste

Izglītība

Mag. iur. tiesību zinātnē 
Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija

Bak. iur. tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija

Pieredze

Pirms pievienošanās biroja komandai, Sintija vairākus gadus guvusi pieredzi Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamentā, sākotnēji konsultantes amatā, bet vēlāk kā Augstākās tiesas senatora palīdze. Šajā laikā Sintija guvusi zināšanas par daudzveidīgiem tiesību un procesuāliem jautājumiem, to risināšanu, kā arī pieredzi normatīvo aktu izpratnē un piemērošanā. Tāpat Sintija guvusi pieredzi strādājot Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija kā tiesneša palīgs, iegūstot izpratni par apelācijas instances tiesas darbību, lietas izskatīšanas robežām un problēmjautājumu risināšanu. Kā arī Sintija guvusi pieredzi strādājot zvērināta tiesu izpildītāja prakses vietā, kur tika gūts ieskats tiesas nolēmumu izpildes procesā un ar to saistītajos jautājumos.

Sintija specializējas civiltiesību jomā, veic dažādu juridisku jautājumu teorētisku izpēti, tiesiskā regulējuma juridisko izpēti, kā arī atsevišķu juridisku dokumentu projektu sagatavošanu.

Valodas

Latviešu, angļu, krievu