Administratīvās tiesības

Spīgulis & Kukainis advokāti pārstāv klientus visu veidu administratīvo tiesību jautājumu risināšanā, tostarp nodrošinot klientiem pilnu juridisko palīdzību un klientu pārstāvību gan administratīvajā procesā iestādē, gan tiesā.

Biroja komandai ir plaša pieredze klientu konsultēšanā, kā arī pārstāvēšanā iestādē un tiesā tādu administratīvo tiesību jautājumu risināšanā, kas skar nodokļu tiesības, konkurences tiesības, publisko iepirkumu procedūru, būvniecības un vides tiesības, teritorijas plānošanu, publisko tiesību līgumus, uzturēšanās atļauju saņemšanu, atļaujas azartspēļu organizēšanai saņemšanu, kuģošanas līdzekļu reģistrāciju un citus administratīvo tiesību jautājumus.

Administratīvo tiesību jomā birojs sniedz klientiem šādus pakalpojumus:

  • konsultācijas un pārstāvību administratīvā procesa uzsākšanā uz iesnieguma pamata
  • klienta interešu pārstāvību visā administratīvā procesa laikā iestādē
  • konsultācijas par administratīvā akta, faktiskās rīcības un publisko tiesību līgumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas iespējām un termiņiem
  • atzinumu sagatavošanu par iestāžu izdotajiem administratīvajiem aktiem vai veikto faktisko rīcību
  • iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu sagatavošanu
  • pieteikumu sagatavošanu administratīvajā tiesā
  • klienta interešu pārstāvību visā tiesvedības laikā līdz pat galīgā nolēmuma spēkā stāšanās brīdim un izpildei
  • visu veidu dokumentu sagatavošanu, ieskaitot dažādus iesniegumus, paskaidrojumus, sūdzības, tostarp arī apelācijas un kasācijas sūdzības

Pieredze

2013

Administratīvā rajona tiesa apmierina AS „Ventspils Grain Terminal” pieteikumu un atceļ Ventspils pilsētas domes lēmumu, ar kuru tā noraidīja AS „Ventspils Grain Terminal” būvniecības ieceri par deviņu papildus graudu tvertņu būvniecību, kā arī tiesa uzlikusi domei pienākumu akceptēt šo AS „Ventspils Grain Terminal” būvniecības ieceri un izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

2013

Administratīvā rajona tiesa izskatīja administratīvo lietu, kas tika ierosināta pēc AS „PKL Flote” un SIA „PKL Services” pieteikumiem par Rīgas Brīvostas pārvaldes (RBP) Ostas kapteiņa rīkojumu atcelšanu, kuru rezultātā tika pilnībā izslēgta pieteicēju darbība velkoņu pakalpojumu sniegšanā Rīgas Brīvostas teritorijā. Tiesa nosprieda, ka AS „PKL Flote” un SIA „PKL Services” pieteikumi ir apmierināmi un RBP lēmumi atceļami kā prettiesiski.

2011

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments pieņēma divus Biroja klientiem labvēlīgus lēmumus, atzīstot par nepareizu pastāvošo Rīgas Brīvostas pārvaldes praksi attiecībā uz Rīgas Brīvostas likuma piemērošanu. Minētie lēmumi ir būtisks pavērsiens komercdarbības ostā tiesisko pamatu regulējumā, un viens no minētajiem lēmumiem ir izcelts kā judikatūra Augstākās tiesas mājas lapā.