Publiskais iepirkums

Spīgulis & Kukainis sniedz klientiem konsultācijas un padomus dalībai publisko iepirkumu procedūrās visu iepirkuma procedūras norises laiku un arī pēc tās beigām.

Publisko iepirkumu jomā birojs sniedz klientiem šādus pakalpojumus:

  • palīdzību un konsultācijas klienta piedāvājuma sagatavošanā
  • klienta piedāvājuma atbilstības pārbaudi iepirkuma dokumentācijas prasībām
  • jautājumu sagatavošanu pasūtītājam par iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktajām prasībām
  • sūdzības sagatavošanu Iepirkumu uzraudzības birojam par iepirkuma procedūras dokumentācijā (nolikumā, tehniskajā specifikācijā) noteiktajām atlases prasībām
  • sūdzības sagatavošanu Iepirkumu uzraudzības birojam par pasūtītāja pieņemto lēmumu
  • pieteikuma sagatavošanu tiesā par Iepirkumu uzraudzības biroja pieņemto lēmumu
  • pilnu pārstāvību tiesā strīdā ar Iepirkumu uzraudzības biroju un pasūtītāju
  • konsultāciju sniegšanu, visu veidu dokumentu sagatavošanu saistībā ar iepirkuma līguma izpildi