Darba tiesības

Spīgulis & Kukainis nodrošina gan darba devēju, gan darbinieku interešu pārstāvību, konsultē un sniedz klientiem pakalpojumus gan individuālajos, gan kolektīvajos darba tiesību jautājumos. Spīgulis & Kukainis komanda piedāvā klientiem individuālus risinājumus ikvienam darba tiesību jautājumam un sniedz pilna spektra juridiskos pakalpojumus darba tiesību jomā:

 • Darba līgumu, amata aprakstu, vienošanos par darba līguma grozījumiem, darba kārtības noteikumu sagatavošana
 • Konsultāciju sniegšana jautājumos, kas saistīti ar darba līguma sastādīšanu, noslēgšanu, izpildi, grozīšanu
 • Līgumu par darbinieku materiālo atbildību un vienošanos par darbinieka profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu sagatavošana
 • Konfidencialitātes vienošanās un vienošanās par konkurences ierobežojumu pēc darba attiecību izbeigšanās sagatavošana
 • Konsultāciju sniegšana par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, klienta interešu aizstāvēšanas stratēģijas izstrādāšana darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumā
 • Dokumentu, kas saistīti ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu, tai skaitā darba līguma uzteikuma, vienošanās par darba attiecību izbeigšanu, sagatavošana
 • Dokumentu, kas saistīti ar darbinieka saukšanu pie disciplināratbildības, sagatavošana
 • Dokumentu sagatavošana darba devējam nodarīto zaudējumu piedziņai no darbinieka, palīdzība zaudējumu apmēra noteikšanā
 • Koplīgumu analīze un sagatavošana
 • Konsultāciju sniegšana jautājumos, kas saistīti ar Darba likuma normu piemērošanu
 • Konsultāciju sniegšana un palīdzība nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanā
 • Klienta pārstāvība Valsts darba inspekcijā, Valsts darba inspekcijas lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana
 • Klientu pārstāvība ar darba tiesībām saistītājās tiesvedībās civillietās, administratīvajās lietās un administratīvo pārkāpumu lietās

Pieredze

2018

Birojs panāk administratīvā līguma noslēgšanu ar Valsts darba inspekciju, kā rezultātā tiek izbeigta tiesvedība administratīvajā lietā par Valsts darba inspekcijas sastādīto aktu par nelaimes gadījumu darbā, kas noticis ar Biroja klienta darbinieku.

2018

Augstākā tiesa atsaka ierosināt kasācijas tiesvedību par spriedumu, ar kuru tiesa noraidīja pret Biroja klientu celto prasību par vidējās izpeļņas piedziņu saistībā ar darbinieka atstādināšanu no daba, Senātam atzīstot par pamatotu Biroja izvirzīto argumentu par Kriminālprocesā piemērotajiem drošības līdzekļiem kā šķērsli darba pienākumu pildīšanai un līdz ar to vidējās izpeļņas saņemšanai.

2017

Tiesa atceļ Valsts darba inspekcijas lēmumu un izbeidz administratīvā pārkāpuma lietu pret Biroja klientu par darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem, ņemot vērā Biroja norādīto argumentu, ka iestāde ir būtiski (gandrīz par 6 mēnešiem) pārkāpusi lēmuma pieņemšanas termiņu, kas atzīstams par būtisku procesuālu pārkāpumu.