Konkurences tiesības

Spīgulis & Kukainis pārstāv klientus jautājumos saistībā ar Konkurences padomi un Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorātu jau kopš 2004. gada. Partnerim Artūram Spīgulim ir liela pieredze uzņēmumu apvienošanās darījumu saskaņošanā ar Konkurences padomi, kā arī pārstāvot klientus, pret kuriem ir ierosinātas lietas vai kuri ir cietuši no konkurences tiesību pārkāpumiem, vai arī pārstāvot klientus iecietības programmas ietvaros. Artūrs ir pārstāvējis klientus konkurences pārkāpumu lietās arī Eiropas Komisijā, tajā skaitā, iesniedzot pieteikumus par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizlieguma pārkāpumu un valsts atbalsta lietās. , kuru izpēte turpinās. Tāpat arī Artūrs regulāri vada biroja klientiem dažādus seminārus par konkurences tiesībām un to pārkāpumiem, kā arī par Konkurences padomes pilnvarām.

Spīgulis & Kukainis advokāti ir operatīvi pārstāvējuši klientus un nodrošinājuši tiem nekavējošu juridisko palīdzību negaidītu Konkurences padomes inspekciju (dawn raid) gadījumos, kā arī pārstāvējuši biroja klientus tiesās, nodrošinot gan Konkurences padomes lēmumu pārsūdzību, gan klientu pārstāvību tiesas sēdēs, tostarp panākot klientiem labvēlīgus iznākumus šķietami bezcerīgās lietās. Birojs Spīgulis & Kukainis ir piedalījies lietās, kas konkurences tiesībās ir iezīmējušas jaunu tiesu prakses attīstību un novatorisku pieeju.

  • Darījumu atbilstības izvērtēšana Latvijas konkurences tiesību kontekstā
  • Darījumu atbilstības izvērtēšana Eiropas Savienības konkurences tiesību kontekstā
  • Apvienošanās ziņojumu sagatavošana uzņēmumiem, kuriem ir pienākums saņemt Konkurences padomes atļauju apvienošanās darījuma īstenošanai
  • Rīcībpolitikas izstrāde uzņēmumiem, kuri tuvojas dominējoša stāvokļa statusam vai atrodas dominējošā stāvoklī
  • Uzņēmumu apvienošanās un pārņemšanas izvērtēšana atbilstībai Latvijas konkurences tiesībām
  • Negodīgas konkurences aizsardzības un stratēģijas izstrādes konsultācijas
  • Publiskā iepirkuma noteikumu pārbaude
  • Pieteikuma iecietības programmas ietvaros sagatavošana un pārstāvība Konkurences padomē
  • Apmācības semināru par konkurences tiesībām vadīšana un apmācāmo zināšanu pārbaude
  • Iesniegumu par iespējamiem konkurenci regulējošo tiesību aktu pārkāpumiem sagatavošana

Pieredze

2018

Pēc 9 gadu ilgas tiesvedības esam panākuši klientam pozitīvu rezultātu, par labu AS PKL Flote piedzenot EUR 1.35 miljonu lielus zaudējumus no Rīgas brīvostas pārvaldes par laiku, kamēr klients konkurences pārkāpuma dēļ nevarēja pilnvērtīgi strādāt Rīgas ostā. Tā ir Latvijā pirmā civillieta, kur zaudējumu atlīdzības prasība pamatota ar Konkurences likumu.

2013

Birojs sekmīgi pārstāv klientu administratīvā pārkāpuma lietā, kurā Konkurences padome bija piemērojusi administratīvo sodu uzņēmumam par to, kas tas savlaicīgi neesot iesniedzis pietiekamus pierādījumus un neesot nodrošinājis piekļuvi padomes amatpersonu pieprasītajai informācijai.

2013

Administratīvā apgabaltiesa apmierinājusi Biroja klientu AS „Sentor Farm aptiekas”, AS „Recipe Plus” un AS „Repharm” pieteikumu par Konkurences padomes lēmuma atcelšanu, ar kuru līdz 01.01.2015. bija pagarināti Konkurences padomes iepriekš noteiktie saistošie ierobežojumi.

2012

Birojs sekmīgi pārstāv SIA „Corvus Company” strīdā ar SIA „Eko Osta”, kas kopš 2010. gada sākuma nepamatoti atteicās pagarināt līgumu par kuģu radīto naftas atkritumu pieņemšanu. Konkurences padome savā lēmumā ir konstatējusi, ka SIA „Eko Osta” atrodas dominējošā stāvoklī kuģu radīto naftas atkritumu attīrīšanas tirgū Rīgas ostā. Tāpat, Konkurences padome lēmumā ir norādījusi, ka SIA „Eko Osta” nepamatoti atsakot līguma darbības termiņa pagarināšanu, ir pārkāpusi Konkurences likumā noteikto dominējoša stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizliegumu.