Mantojuma un ģimenes tiesības

Ģimenes izveidošana, rūpes par bērniem, vecākiem un ģimenes labklājību, kā arī rūpes par dzimtas īpašuma saglabāšanu un dzīves laikā uzkrātās mantas nodošanu pareizajās rokās ir vieni no pašiem svarīgākajiem un vienlaikus sarežģītākajiem uzdevumiem. Spīgulis & Kukainis ir liela pieredze juridiskās palīdzības sniegšanā mantošanas un ģimenes tiesību jautājumu risināšanā.

Ja Jūs vēlaties sakārtot Jums piederošās mantas mantošanu vai esat potenciālais vai apstiprinātais mantinieks mantojumam Latvijā, Spīgulis & Kukainis var Jums sniegt šādu palīdzību ar mantojuma tiesībām saistītos jautājumos:

 •  Mantojuma līgumu un testamentu sagatavošana
 • Palīdzība apstiprināšanā mantojuma tiesībās pēc likuma vai testamenta pie zvērināta notāra
 • Konsultācijas un pārstāvība strīdos ar citiem potenciālajiem mantiniekiem mantošanā pēc likuma vai testamenta un jautājumos par testamenta izpildīšanu
 • Konsultācijas un pārstāvība tiesā strīdos ar mantojuma atstājēja pilnvarniekiem un parādniekiem.
 • Konsultācijas nodokļu tiesībās saistībā ar mantojumiem, īpašumtiesību maiņu, mantoto īpašumu atsavināšanu, nekustamā īpašuma nodokļu maksājumiem, kā arī jautājumos par Amerikas Savienoto Valstu un Latvijas nodokļu likumu mijiedarbību
 • Konsultācijas mantoto īpašumu pārvaldīšanā, darījumu slēgšana par mantotajiem nekustamajiem īpašumiem
 • Bankas kontu atvēršana Latvijā mantiniekiem – nerezidentiem, Latvijas rezidenta statusa iegūšana, dzīvesvietas deklarēšana Latvijā

Ģimenes tiesībās Spīgulis & Kukainis nodrošina šādu juridisko palīdzību:

 • Konsultācijas par laulāto mantisko attiecību risinājumiem, laulības līguma sagatavošana
 • Palīdzība laulības šķiršanā pie zvērināta notāra
 • Vienošanās sarunas un vienošanās sagatavošana jautājumos par laulāto kopmantas sadali, bērnu dzīvesvietas noteikšanu, saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību ar bērniem, uzturlīdzekļiem bērniem un līdzekļiem laulātajam iepriekšējā labklājības līmeņa nodrošināšanai
 • Konsultācijas un pārstāvība tiesā lietās par laulības šķiršanu, laulāto kopmantas sadali, bērnu dzīvesvietas noteikšanu, atsevišķas aizgādības tiesību noteikšanu, aizgādības tiesību atņemšanu, saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību ar bērniem, uzturlīdzekļiem bērniem, un līdzekļiem bijušajam laulātajam iepriekšējā labklājības līmeņa nodrošināšanai, tai skaitā pārrobežu strīdos
 • Konsultācijas un pārstāvība bāriņtiesā strīdos par bērnu aizgādības un aprūpes tiesībām, saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību, kā arī citu vecāku domstarpību gadījumā, piemēram, strīdā par bērna uzvārda maiņu, mācību iestādes maiņu
 • Konsultācijas personām, kuras cietušas no vardarbības ģimenē, palīdzība lietās par pagaidu aizsardzību pret vardarbību
 • Konsultācijas un pārstāvība tiesā par prettiesisku bērnu pārvietošanu pāri Latvijas robežai
 • Konsultācijas un pārstāvība tiesā par paternitātes noteikšanu, paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu, paternitātes atzīšanas apstrīdēšanu
 • Konsultācijas un pārstāvība tiesā par personas rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu