Datu aizsardzība

Birojs piedāvā sniegt visus nepieciešamos pakalpojumus, lai nodrošinātu savu klientu atbilstību fizisko personu datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Jau pirms 2018.gada 25.maija, kad kļuva piemērojama Vispārīgā datu aizsardzības regula, birojs sniedza visu veidu ar datu aizsardzības atbilstības nodrošināšanu saistītos pakalpojumus.

Datu aizsardzības jomā birojs sniedz klientiem šādus pakalpojumus:

  • klienta veikto fizisko personu datu apstrādes auditu
  • atzinumu un ieteikumu sagatavošanu par uzņēmuma atbilstību datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām
  • Datu valsts inspekcijas sertificēta personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumus
  • uzņēmuma iekšējo procedūru un atbilstošas dokumentācijas izstrādi
  • uzņēmuma kā pārziņa vai datu apstrādātāja pienākumu ievērošanas nodrošināšanu
  • konsultācijas par atbilstības nodrošināšanu datu nodošanai uz trešajām valstīm
  • apmācības organizēšanu, semināru vadīšanu
  • ikdienas pakalpojumu sniegšanu datu aizsardzības jautājumos
  • pārstāvību Datu valsts inspekcijā

Biroja komandā darbojas arī Datu valsts inspekcijas sertificēts personas datu aizsardzības speciālists.

Pieredze

2018

Izstrādāta dokumentācija un tiesiskie risinājumi, lai nodrošinātu Vispārīgās Datu aizsardzības regulas prasību ieviešanu tādiem biroja klientiem kā SIA "Douglas Latvia" un SIA "Schenker".